Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória inovácie: SMART TECHNOLÓGIE

Sektorové aplikácie:

  1. aktívne „smart“ obaly – obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu zvnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
  2. RFID terčíky v smart obaloch – tlač RFID antén na báze nanočastíc striebra, hliníka, medi alebo na báze elektricky vodivých polymérov (PEDOT:PSS – kopolymér polyetylén dioxytiofén s polystyrén sulfonátom), uhlíkových pást a prípadná ich tepelná úprava, integrácia vhodných pasívnych čipov na vytvorenie funkčného RFID terčíka na smart obaloch.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti smart technológií

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
vlastnosti špeciálnych tlačových farieb, lakov a pástpráca so špeciálnymi tlačovými pastami (elektricky vodivé a izolačné, tepelne vodivé, špeciálne farbivá…)
postupy a metódy spracovania špeciálnych tlačových farieb, lakov a pástpráca so špeciálnymi tlačovými farbami (UV, IČ, termochrómne, reaktívne,…)
postupy a metódy tlače špeciálnymi tlačovými pastamiaplikácia špeciálnych tlačových pást
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.