Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Z celkového počtu 14 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 90 % zamestnanci v podnikoch a 8 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných 5 rokov sa podiel fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl výrazne nezmenil. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 50 % sektorov s najnižším podielom FO – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich. Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 17 Výroba papiera a papierových výrobkov (52,1 %), 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (47,9 %).

Štruktúra pracujúcich v divízií polygrafického priemyslu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Štruktúra pracujúcich v divízií celulózo-papierenského priemyslu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Odvetvie polygrafického priemyslu patrí medzi mladšie sektory z hľadiska veku zamestnancov. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 67 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je na úrovni priemerného veku v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 21 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je taktiež na úrovni 44 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov polygrafického priemyslu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[3]

Veková štruktúra zamestnancov celulózo-papierenského priemyslu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[4]

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 2 % nižšia ako priemer v SR a mediánová mzda o 2 % vyššia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 46 % sektorov s najvyššími mzdami v SR. Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 41 %, čo predstavuje 4 %-ný priemerný medziročný rast. Rast miezd v sektore tak vykazuje nižšiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach v sektore sú mzdy o 41 % vyššie ako v tuzemských. Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov (1 322 EUR). Z hľadiska sektorových zamestnaní je priemerná mzda mierne nižšia, na úrovni 1 149 EUR.

Hrubá mesačná mzda v polygrafickom priemysle

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[5]

Hrubá mesačná mzda v celulózo-papierenskom priemysle

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[6]

Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 9 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému jedenástemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. V období rokov 2021 –  2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, ktorá bude tvoriť v priemere 70 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel tak vznikne v priemere ročne 200 pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl. Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná:

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude vyššia, na úrovni 1,9 tisíc osôb, z ktorých bude 69 % tvoriť náhrada pracovných síl.

Dodatočná potreba pracovných síl v polygrafickom priemysle

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[7]

Dodatočná potreba pracovných síl v celulózo-papierenskom priemysle

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[8]

[1] Vyjadruje celkový počet pracujúcich podľa ESA2010. Rozdelenie do kategórií je realizované na základe registra organizácii a metodiky TREXIMA Bratislava

[2] Vyjadruje celkový počet pracujúcich podľa ESA2010. Rozdelenie do kategórií je realizované na základe registra organizácii a metodiky TREXIMA Bratislava

[3] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

[4] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

[5] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04

[6] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04

[7] Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní Sektorovou radou

[8] Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.