Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Celulózo-papierenský priemysel má potenciál byť jedným z lídrov trvalo udržateľného rozvoja najmä vďaka výskumným snahám o tvorbu biodegradovateľných materiálov so širokým použitím vo viacerých oblastiach. Vízia do roku 2050 predpokladá premenu priemyslu na lignocelulózové biorafinérie, ktoré budú spracovávať nové produkty s vysokou pridanou hodnotou, biodegradovateľné papierové a inteligentné obaly. Papierenský priemysel je v prvej línii pri vytváraní nízko uhlíkovej ekonomiky, v ktorej obnoviteľné surovinové zdroje nahradzujú fosílne zdroje, zlepšujú životné prostredie, ako aj kvalitu každodenného života. Výrobky sa vyrábajú z obnoviteľných a recyklovateľných zdrojov pochádzajúcich z certifikovaných prírodných lesov. Organizácia CEPI sa dlhodobo zaviazala k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov a využívaniu lesných zdrojov. Spotrebitelia si môžu byť istí, že výrobky sa vyrábajú udržateľným spôsobom, ktorý rešpektuje životné prostredie. Polygrafický priemysel, podobne ako papierenský, čelí ekologickým výzvam spojeným s adaptáciou na trvalo udržateľný rozvoj. V tomto odvetví ide najmä o tlak na ekologickú výrobu – rozložiteľné tlačové farby na biodegradovateľnom povrchu, znižovanie odpadu z výroby, digitálny prístup ku zákazníkom a ďalšie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.