Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

Vnútorná strategická analýza sektora

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Sektor informačných technológií a telekomunikácií (ďalej len „IKT“) prispieva k technologickému rozvoju ,vytvára a umožňuje inovácie ,výrazne prispieva a umožňuje rast produktivity práce, vedie k zmene štruktúry všetkých sektorov hospodárstva a umožňuje prechod k inteligentnej digitálnej ekonomike a spoločnosti. IKT sektor umožňuje  národnému hospodárstvu zapojiť sa do globálnej informačnej ekonomiky,  hrá ústrednú úlohu pri návrhu riešení ktoré spoločnosti adresujú hrozby vyplývajúce z modernej doby ako sú klimatické zmeny či pandémie a z očakávaní a potrieb všetkých vrstiev spoločnosti vrátane tých ktoré sú najchudobnejšie, najmenej kvalifikované alebo tvoria inak marginalizované spoločenstvá.

Rast produktivity a prosperity krajín dnes vo veľkej miere závisí na stupni využívania informačných technológií a na veľkosti či raste IKT sektora v tej ktorej krajine. Informačné technológie umožňujú rozvoj a využívanie technológií akými sú napríklad umelá inteligencia, internet vecí, autonómne autá, smart technológie, robotika, 3D tlač a mnohé ďalšie. IKT zlepšujú prístup k vzdelávaniu, pomáhajú v medicíne, zvyšujú prehľadnosť procesov vo verejnej správe.

IKT ako sektor prispieva k celkovému technologickému rozvoju, zvyšuje produktivitu práce, vytvára a umožňuje inovácie, vedie k zmene štruktúry ostatných sektorov hospodárstva a umožňuje prechod k inteligentnej digitálnej ekonomike a spoločnosti.

S pridanou hodnotou sektora súvisí aj to, že na rozdiel od mnohých iných sektorov hospodárstva je IKT sektor vysoko znalostne orientovaný. IKT sektor je tiež flexibilný a dokáže rýchlo dosahovať vysoké úrovne ekonomiky škálovania, t.j., zvyšovať svoje výstupy omnoho rýchlejšie než vstupy a náklady na vstupe.

Po ekonomickej stránke patrí IKT sektor medzi najvýraznejších tvorcov pridanej hodnoty. Táto schopnosť sektora je daná relatívne vysokým podielom nákladov na ľudský kapitál vzhľadom na celkové náklady firiem. IKT sektor má nižšie potreby surovinových nákladov či nákladov na umiestnenie svojich výrobných priestorov.

Poslaním IKT sektora je aj podpora ostatných sektorov v oblasti poskytovania prístupu, spracovania a ochrany dát, informácií a znalostí a transferu inovácií. V tomto zmysle je IKT sektor významným motorom celkového ekonomického rastu v krajine, ako aj v jednotlivých odvetviach priemyslu a služieb.

Priemysel na Slovensku sa v nasledujúcich rokoch bude musieť pripraviť na razantný nástup umelej inteligencie, automatizácie a robotizácie. Prepojenie hardvérových aj softvérových robotov s umelou inteligenciou urýchli ich používanie v továrňach, kanceláriách a na cestách čo v budúcnosti zmení celé priemyselné odvetvia. 

Pre úspešný rozvoj IKT sektora zohráva významnú úlohu komunikačná infraštruktúra digitálnej pripojiteľnosti, ktorá bude schopná naplniť kvalitatívne a kapacitné požiadavky sietí gigabitovej spoločnosti pre všetkých občanov, podnikateľov ako aj inštitúcie verejnej správy na dlhé desaťročia dopredu. Zabezpečenie gigabitového prístupu umožní realizovať ambiciózne ciele v oblasti digitalizácie a pripraví Slovensko na spoločenské a ekonomické zmeny do budúcnosti.

Hlavnou víziou IKT sektora je urýchliť vývoj a využívanie informačných a komunikačných technológií a riešení na podporu transformácie Slovenska na digitálnu a znalostnú spoločnosť a vytvoriť preto všetky materiálne, ľudské a organizačné predpoklady.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.