Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje výlučne divízie ekonomických činností patriace do sekcie J – INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, a to konkrétne divíziu 61 Telekomunikácie, divíziu 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a taktiež divíziu 63 Informačné služby.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 61 Telekomunikácie,
  • 62 Služby v oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiace služby,
  • 63 Informačné služby.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie 61 Telekomunikácie a jej skupiny 61.1 Služby drôtových telekomunikácií sú typické produkty: prenos údajov, internetové služby, distribúcia rozhlasových a televíznych programov drôtovou infraštruktúrou. Ďalej do tejto divízie patria významné produkty zo skupiny 61.2 Služby bezdrôtových telekomunikácií, a to najmä: mobilné hlasové služby, mobilné textové služby, bezdrôtové internetové telekomunikačné služby. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento sektor je divízia 62 Služby v oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiace služby a jej trieda 62.01 Počítačové programovanie, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: návrh a vývoj informačných technológií, originály softvéru. Z triedy 62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov sú významné produkty najmä: poradenstvo týkajúce sa hardvéru, poradenstvo týkajúce sa systémov a softvéru, bezpečnosť systémov, služby technickej IT podpory. Ďalej do tejto divízie CPA patria typické produkty triedy 62.03 Riadenie počítačových zariadení, a to najmä: riadenie sietí, riadenie počítačových systémov. Medzi charakteristické produkty divízie 63 Informačné služby a jej triedy 63.11 Spracovanie údajov, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby patria najmä: spracovanie údajov, zabezpečenie aplikačných služieb, reklamný priestor alebo čas na internete. Ďalej do tejto divízie patria hlavné produkty triedy 63.12 Služby webových portálov, a to najmä: obsah webových portálov a internetový reklamný priestor na webových portáloch.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie v SR za roky 1995 až 2018 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno jednoznačne charakterizovať ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 2,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 612 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 2,9 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 107,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 26,6 %.

V sektore možno označiť ako rastúci taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,6 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 131 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 2,9 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,2 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 71 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 5,7 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 61 Telekomunikácie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 61 Telekomunikácie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 61 Telekomunikácie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 47 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 26 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 19 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 62 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 63 Informačné služby v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 63 Informačné služby je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo a Sektorová rada pre verejné služby a správu. Podiel zamestnancov divízie 63 Informačné služby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 17 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo a Sektorovou radou pre verejné služby a správu tvoria každá približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 4 700, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 1 400 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 40 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Prešovskom kraji, a to približne 130. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 4 200 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 400. Naopak, v Trenčianskom kraji a v Trnavskom kraji bol zaznamenaný minimálny pokles počtu zamestnaných osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore informačné technológie a telekomunikácie v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore informačné technológie a telekomunikácie bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 2 162 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 362 EUR. To predstavuje podiel 63 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 710 EUR, a to predstavuje 79,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 405 EUR, čo predstavuje 111,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 044 EUR, resp. 48,3 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.