Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor informačné technológie a telekomunikácie divízie SK NACE Rev. 2:

 • Telekomunikácie,
 • Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,
 • Informačné služby.

Sektor informačné technológie a telekomunikácie sa svojou veľkosťou radí medzi stredne veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor informačné technológie a telekomunikácie bol charakteristický viac ako 50 %-ným (viac ako 22 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Viac ako 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, nasledovanom Žilinským krajom. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Trnavský, Prešovský, Trenčiansky kraj, ktorých podiel (jednotlivo, nie spolu) nepresiahol 3 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Špecialista bezpečnosti IT,
 • Špecialista bezdrôtových sietí,
 • Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb,
 • Dizajnér hier,
 • Hlasový, dátový a sieťový špecialista,
 • Databázový dizajnér,
 • Lektor informačných technológií.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Aplikačný programátor,
 • Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore informačné technológie a telekomunikácie v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Keďže Bratislavský kraj alokoval väčšinu sektorovo špecifických pracovných činností v informačných technológiách a telekomunikáciách, bol tento región rozhodujúci taktiež z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v SR. V Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni menej ako 2 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol celoštátny priemer v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie (cca 3 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 12 % a necelých 10 % bola hodnota v Trnavskom kraji.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti, a to o približne 200 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
138Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií
229Aplikačný programátor
327Systémový analytik
419Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
516Správca informačného systému
611Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT)
711IT konzultant
810Systémový programátor
910Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
109IT tester
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-8Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
2-6Webový technik
3-4Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor informačné technológie a telekomunikácie sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 3 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali prevažne v Bratislavskom kraji, nasledovanom Košickým a Žilinským krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore informačné technológie a telekomunikácie bolo v Prešovskom a Trnavskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 3 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 200 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.