Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kľúčové činitele

Jedinci s kompetenciami kritického a analytického myslenia, kolaborácie, adaptácie na meniace sa podmienky, schopní sa permanentne učiť, digitálne kompetentní, kreatívni, podnikaví

Vybudovanie digitálnych inovačných hubov v rámci európskej siete zameraných na oblasť UI, IoT a kybernetickej bezpečnosti

Kritické činitele

Vzdelávací systém produkuje absolventov terciárneho vzdelávania v nevyhovujúcej štruktúre, nízky podiel IT/STEM absolventov  z celkového počtu absolventov 

Terciárny systém je jednostranný, orientovaný len na 2.stupeň, nedostatočne reflektuje potreby hospodárstva.

Odliv talentov na štúdium do zahraničia z dôvodu nedostatočnej kvality a imidžu inštitúcií terciárneho vzdelávania ale aj nedostatok príležitostí rastu a kariéry v lokálnom prostredí

Vzdelávací systém je zdrojovo poddimenzovaný, systémovo a obsahovo zastaraný, neschopný efektívne reagovať na výzvy 21. storočia vrátane digitalizácie hospodárstva a spoločnosti

Celoživotné vzdelávanie ako kľúčový nástroj pre udržanie odborne kompetentnej pracovnej sily nemá systém ani riadenie.

Štruktúra hospodárstva pozostávajúca z veľkých výrobných závodov nadnárodných spoločností, nízkeho počtu stredných firiem a veľkého množstva malých firiem, ktoré zabezpečujú väčšinu zamestnanosti je veľkou bariérou pri digitálnej transformácií a generovaní dopytu na IKT špecialistov

Absencia zrelých priemyselných a inovačných klastrov ktoré by vytvárali platformy pre aplikáciu najnovších IKT technológií ako je UI, IoT, 5G siete a generovali by dopyt na IKT špecialistov

Nedostatočná, pomaly postupujúca digitalizácia spoločnosti a tým aj slabý rast povedomia a schopností fungovať a pracovať v takomto prostredí.

Verejno-súkromné partnerstvá ako platforma na hľadanie, definovanie, zlaďovanie a riadenie potrieb zainteresovaných strán funguje prevažne cez projekty európskych štrukturálnych fondov, čo ich významne oslabuje a znižuje ich efektívnosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.