Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor informačné technológie a telekomunikácie, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Telekomunikácie,
  • Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,
  • Informačné služby.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore informačné technológie a telekomunikácie zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov s vyššou úrovňou EKR o cca 0,7 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa o 0,7 p. b. znížil.

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR.

Dominantnou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 97,4 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 2,6 %.

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 1,9 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 98,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 63,8 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 0,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 20,8 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 3,5 p. b., a to na konečných 15,4 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 213 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore informačné technológie a telekomunikácie bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT, kde príslušný nárast predstavoval 943 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Databázový dizajnér, a to so zvýšením mzdy v priemere o 758 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT (o 727 EUR) a Vývojár webových stránok, internetu, intranetu (o 653 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore informačné technológie a telekomunikácie najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT, a to o 1 375 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Databázový dizajnér, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 742 EUR. Mzdový nárast vo výške 634 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Hlasový, dátový a sieťový špecialista. V zamestnaní Vývojár webových stránok, internetu, intranetu išlo o 624 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT,
  • Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v IT a telekomunikáciách,
  • Webový technik.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.