Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 61 Telekomunikácie, ďalej divíziu 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, ako aj divíziu 63 Informačné služby.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor informačné technológie a telekomunikácie sa na základe porovnania početností osôb zamestnaných v rámci jednotlivých vekových skupín značne odlišuje od celorepublikového priemeru, a to najmä relatívne mladými ľudskými zdrojmi u oboch pohlaví. Medzi rokmi 2009 a 2018 je však evidentný proces starnutia aj v tomto sektore. Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore informačné technológie a telekomunikácie patril v roku 2018 do vekovej skupiny 30 až 34 rokov nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 25 až 29 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 30 až 34, 35 až 39 a 25 až 29 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 25 až 29, 30 až 34 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 21,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 20,2 % najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov.

Zamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor informačné technológie a telekomunikácie tvorí 2,41 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 70 % a na základe toho možno skonštatovať, že v komparácii s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 26,5 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,4 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 5,36 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trnavskom kraji, a to len 0,2 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 79 %, je v Trenčianskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Nitrianskom kraji, a to 50 %.

V sektore informačné technológie a telekomunikácie patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Systémoví analytici; Aplikační programátori; Vývojári softvéru; Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu; Správcovia systémov; Špecialisti v oblasti počítačových sietí; Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce; Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií; Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení a Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 1,3 tis. do 3,8 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018 dosahuje hodnotu 2 162 EUR, čo predstavuje 186 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 683 EUR, čo je 182 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore informačné technológie a telekomunikácie dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň, a to 2 459 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 1 181 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 975 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 962 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Úplné stredné odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 77 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.