Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti a vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

  • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín

Tento ukazovateľ je zameraný na zloženie zamestnancov v sektore, ktorý na rozdiel od väčšiny ostatných odvetví netrpí problémom starnúcej pracovnej sily a z hľadiska vekového zloženia zamestnancov pracujúcich v sektore, nebude problém s generačnou výmenou pracovníkov v sektore.

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018
  • Počet zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné analyzovať pracovníkov v sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší počet zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie sú dominantnou triedou zamestnanci zaradený do hlavnej triedy 1- Špecialisti, ktorých je v sektore viac ako 15,5 tisíc. Druhá najpočetnejšia skupina sú zamestnanci v hlavnej triede 2 – Administratívni pracovníci – viac ako 13 tisíc a v hlavnej triede 3 – Technici a odborní pracovníci, skoro 11 tisíc zamestnancov a tieto 3 hlavné triedy tvoria viac ako 72% všetkých zamestnancov v sektore.

  • Počet zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania

V sektore dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce stupne vzdelania:

Vysokoškolské – 2. stupeň – 23 302

Úplné stredné odborné vzdelanie – 5 080

Úplné stredné všeobecné – 3 527

Naopak, najnižší počet zamestnancov má ukončené iba základné vzdelanie, ktorých je menej ako 150.

  • Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia

V sektore dominujú muži, keď ich podiel na celkovej zamestnanosti predstavuje viac ako 2/3 všetkých zamestnaných v sektore.

  • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

Najvyššie zastúpenie v sektore spomedzi zamestnávateľov majú zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1000 a viac zamestnancov, ktorí v celkovom zložení tvoria 24,66 %. Nasledujú veľkostné kategórie 100 – 249 zamestnancov so 14,96%. Ostatné kategórie s výnimkou do 10 zamestnancov  oscilujú v rozmedzí 10%  – 13%. Zastúpenie v sektore vo veľkostnej kategórii 1 – 9 zamestnancov je na úrovni 2,59%. 

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa

Zo všetkých právnych foriem dominuje v sektore spoločnosť s ručením obmedzeným s podielom 67,79 %, . Nasleduje akciová spoločnosť s podielom 29,57 %. Ostatné právne formy, ktoré sú v sektore zastúpená, majú nepatrný podiel na sektore, približne 2,64 %.

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad kľúčových odborov vzdelania v sektore informačné technológie a telekomunikácie

Najviac zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 72 887 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 7 % absolventov sa uplatňuje v sektore informačné technológie a telekomunikácie. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2024. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 11 426 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 7 113 – 8 113 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 5 % z nich sa uplatňuje v sektore informačné technológie a telekomunikácie. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti
Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

 Celková dodatočná potreba v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa očakáva do roku 2024 na úrovni približne 18 tisíc osôb.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2514000 Aplikačný programátor, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor informačné technológie a telekomunikácie bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 1 956 – 2 156 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 644 – 2 844 pracujúcich, pričom 9 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce. Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2512001 Systémový programátor, ktorý je špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 2 247 – 2 447 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 1 848 – 2 048 osôb.  Za ním nasledujú zamestnania 4312003 Administratívny pracovník a 2519001 IT tester, v ktorých dodatočná potreba pracovných síl  v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019 – 2024 bude približne na úrovni 837 – 937, resp. 815 – 915 osôb.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z hľadiska tvorby stratégie je potrebné identifikovať najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore informačné technológie a telekomunikácie medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019-2024
Zdroj: Trexima
Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019-2024 v zhluku por. č. 1, kód zhluku 307 – INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Zdroj: Trexima

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa očakáva v zhluku zamestnaní INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE. Podiel zhluku na celkovej dodatočnej potrebe sektora je 50%. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 13 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov  vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 4 200  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 9 100 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa uplatňuje približne 71,4% absolventov, čo je približne 2000 . Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore informačné technológie a telekomunikácie.

Prehľad uplatnenia absolventov zo zhluku INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE podľa jednotlivých sektorov
Zdroj: Trexima

Druhá najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 33 tisíc osôb. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 11 000 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE (SŠ) v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 2 200 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania tak možno očakávať, že v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa uplatní približne 400. Do roku 2024 sa aj v tomto zhluku sa očakáva nedostatok absolventov v sektore informačné technológie a telekomunikácie.

Približne 10% celkovej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2024 v Sektore IKT sa očakáva v zhluku zamestnaní INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (Stredoškolské odbory). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 3 tisíc osôb.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019-2024
Zdroj: Trexima
Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období 2019-2024 v zhluku – INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (SŠ)
Zdroj: Trexima

Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 3 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (SŠ) v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 1 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania tak možno očakávať, že v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa uplatní približne 300. Do roku 2024 sa aj v tomto zhluku teda očakáva nedostatok absolventov v sektore informačné technológie a telekomunikácie.

Prehľad uplatnenia absolventov zo zhluku INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (SŠ) podľa jednotlivých sektorov
Zdroj: Trexima

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.