Zoznam NŠZ schválených Alianciou v 12. etape projektu

06.10.2021

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Chovateľ ošípaných
 2. Kováč, podkúvač
 3. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
 4. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
 5. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia
 6. Veterinárny technik
 7. Vinohradník

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
 2. Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
 3. Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
 4. Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
 5. Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume
 6. Technik banského monitoringu
 7. Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
 8. Technológ pre úpravu nerastných surovín
 9. Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov         
 2. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
 3. Spracovateľ hydiny
 4. Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
 5. Technik údržby v potravinárskej výrobe
 6. Výrobca trvanlivého pečiva

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Brašnár
 2. Krajčír (okrem umeleckého)
 3. Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
 4. Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
 5. Montážny pracovník vo výrobe obuvi
 6. Odevný stylista
 7. Operátor stroja na pletenie (pletiar)
 8. Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
 9. Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 10. Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 11. Špecialista technológ v obuvníckej výrobe
 12. Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
 13. Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 14. Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
 2. Operátor lesných traktorov
 3. Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
 4. Pomocný pracovník v poľovníctve
 5. Pracovník v poľovníctve
 6. Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva
 7. Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
 8. Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
 9. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
 10. Stolár, výrobca nábytku
 11. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
 12.  Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
 13.  Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Operátor zariadenia na výrobu papiera
 2. Tlačiar, operátor tlače
 3. Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Technológ pre spracovanie plastov

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Majster (supervízor) v kováčstve
 2. Odlievač kovov
 3. Kováč pre strojné kovanie
 4. Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
 5. Ručný priemyselný kováč
 6. Technický pracovník v hutníctve
 7. Umelecký kováč
 8. Umelecký kovolejár a kovotepec

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Brusič skla
 2. Formár vo výrobe skla
 3. Dispečer vo výrobe stavebných materiálov
 4. Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 5. Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
 6. Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 7. Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
 8. Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 9. Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
 10. Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 11. Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
 12. Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu
 13. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 14. Špecialista technológ v sklárskej výrobe

 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Autoelektrikár
 2. Autotronik – diagnostický špecialista
 3. Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
 4. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 5. Nastavovač CNC strojov
 6. Predajca motorových vozidiel
 7. Prevádzkový zámočník (údržbár)
 8. Strojársky technik automatizácie
 9. Strojársky technik kontroly kvality
 10. Strojný zámočník
 11. Špecialista plánovania výroby
 12. Technik metrológ

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
 2. Mechatronik
 3. Špecialista elektrokonštruktér
 4. Technológ káblovej výroby

 Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Revízny technik tlakových zariadení
 2. Revízny technik zdvíhacích zariadení
 3. Špecialista energetik prípravy prevádzky

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Asistent stavebného dozoru
 2. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 3. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 4. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 5. Betonár
 6. Murár
 7. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
 8. Operátor výrobne obaľovaných zmesí
 9. Stavebný technik kontroly kvality, laborant

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Delegát cestovnej kancelárie
 2. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
 3. Pomocník v kuchyni
 4. Predvádzač tovaru (promotér)
 5. Pracovník turistického informačného centra – front office
 6. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
 7. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
 8. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
 9. Špecialista internetového predaja
 10. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Dispečer mestskej hromadnej dopravy
 2. Pracovník pri priehradke na pošte
 3. Pracovník v sklade (skladník)
 4. Pracovník riadenia železničnej dopravy
 5. Riadiaci letovej prevádzky
 6. Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
 7. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
 8. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
 9. Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
 10. Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
 11. Technik údržby lietadiel
 12. Vodič nákladného motorového vozidla
 13. Vodič dodávkového vozidla

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. Aplikačný programátor
 2. Databázový analytik
 3. Databázový dizajnér
 4. Dizajnér sietí
 5. Projektant multimediálnych systémov
 6. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
 7. Správca databáz
 8. Systémový programátor
 9. Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
 10. Špecialista digitálnej transformácie
 11. Špecialista kybernetickej bezpečnosti
 12. Špecialista vývoja používateľských rozhraní

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Odborný pracovník pre bankopoistenie
 2. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
 3. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
 4. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností
 5. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
 6. Špecialista makroekonómie
 7. Špecialista menovej a finančnej štatistiky
 8. Špecialista pre bankopoistenie
 9. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
 10. Špecialista pre dôchodkové sporenie
 11. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
 12. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
 13. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
 14. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
 15. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností
 16. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
 17. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Astronóm – pozorovateľ
 2. Dirigent
 3. Grafický dizajnér (grafik)
 4. Inštrumentálny sólista
 5. Knižničný manipulant
 6. Komentátor
 7. Kultúrny agent
 8. Mozaikár
 9. Muzikológ
 10. Notograf
 11. Obrazový strihač
 12. Písmomaliar
 13. Prenosový technik
 14. Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)
 15. Rozhlasový moderátor
 16. Správca depozitára
 17. Šéfdirigent
 18. Šéfredaktor
 19. Televízny moderátor
 20. Textový korektor
 21. Umelecký grafik
 22. Výskumník archívno-historický
 23. Výskumník pamiatkového fondu

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Kariérový sprievodca/konzultant
 2. Koordinátor dobrovoľníkov
 3. Koordinátor práce s mládežou
 4. Lektor jazyka
 5. Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
 6. Pracovník s mládežou
 7. Špecialista kvality vzdelávania
 8. Športový administrátor
 9. Športový delegát
 10. Športový inštruktor
 11. Športový manažér 
 12. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením
 13. Učiteľ materskej školy
 14. Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 15. Učiteľ základnej umeleckej školy
 16. Výchovný poradca
 17. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Diplomat, konzul
 2. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ
 3. Odborný pracovník EURES
 4. Odborný pracovník exekučnej agendy
 5. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 6. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
 7. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
 8. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
 9. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno poradenských služieb pre občana
 10. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
 11. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
 12. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
 13. Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
 14. Strážny pracovník väzenskej služby
 15. Špecialista v colnej oblasti
 16. Vedúci diplomatickej misie

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
 2. Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
 3. Advokát
 4. Hlavný projektový manažér
 5. Konzultant pre personálny lízing
 6. Metodik účtovníctva
 7. Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
 8. Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok
 9. Operátor dát
 10. Prepisovačka
 11. Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
 12. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
 13. Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
 14. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
 15. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
 16. Supervízor administratívnych pracovníkov
 17. Špecialista odmeňovania a benefitov
 18. Špecialista reportingu v účtovníctve
 19. Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
 20. Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
 21. Špecialista v oblasti vnútorného auditu

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Dentálna hygienička
 2. Dermatovenerológ
 3. Detský psychiater
 4. Diabetológ
 5. Gerontopsychiater
 6. Internista
 7. Kardiológ
 8. Lekár bez špecializácie
 9. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
 10. Lekár pracovného lekárstva
 11. Nefrológ
 12. Nutričný terapeut bez špecializácie
 13. Otorinolaryngológ
 14. Patológ
 15. Pediatrický gynekológ
 16. Pediatrický ortopéd
 17. Pediatrický pneumológ a ftizeológ
 18. Plastický chirurg
 19. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu
 20. Podporný pracovník v zdravotníctve
 21. Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
 22. Psychoterapeut
 23. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne
 24. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
 25. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 26. Sociálny poradca
 27. Špecialista samosprávy pre sociálne služby
 28. Technik pre zdravotnícke pomôcky
 29. Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
 30. Všeobecný lekár pre deti a dorast – Pediater
 31. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
 32. Zdravotnícky laborant bez špecializácie
 33. Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
 34. Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
 35. Zubný lekár bez špecializácie        

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
 2. Tlmočník cudzích jazykov
 3. Tetovač tela
 4. Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
 5. Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 6. Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
 7. Vlásenkár (výrobca parochní)

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.