Inštrumentálny sólista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inštrumentálny sólista

Inštrumentálny sólista interpretuje hudobné diela určené pre sólový nástroj, resp. diela pre sólový nástroj so sprievodom orchestra. Spolupracuje s dirigentom pri naštudovaní a koncertnom uvedení sólových hudobných diel.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Sólista orchestra
Soloist
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652010 - Inštrumentálny sólista
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hudobná literatúra nástroja
  Špecifikácia:
  koncertantná literatúra hudobného nástroja
 • stupeň EKR 7 interpretačné štýly
  Špecifikácia:
  znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
 • stupeň EKR 7 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 6 teória hudby
 • stupeň EKR 6 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
 • stupeň EKR 5 notový zápis
  Špecifikácia:
  znalosť notového zápisu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  majstrovské zvládnutie hry na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 7 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 7 štýlová analýza interpretovaného diela
 • stupeň EKR 7 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 7 spolupráca s dirigentom pri zabezpečovaní umeleckej úrovne naštudovaného repertoáru
 • stupeň EKR 5 interpretácia notového zápisu
 • stupeň EKR 7 udržiavanie interpretačnej úrovne pri hre na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  udržiavanie vysokej interpretačnej úrovne

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie