Textový korektor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Textový korektor

Textový korektor kontroluje, opravuje, koriguje a upravuje rôzne texty z hľadiska ich jazykovej a gramatickej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky, príp. upozorňuje na vecné chyby. Zachytáva a odstraňuje zistené tlačové chyby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Korektor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08 2641007 - Textový korektor
Divízia SK NACE Rev. 2 Nakladateľské činnosti
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spisovateľ (textár)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 literárna história
 • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 6 sémantika
 • stupeň EKR 6 lingvistika
 • stupeň EKR 6 teória literatúry

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 kritická práca s textom
 • stupeň EKR 6 spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
 • stupeň EKR 6 vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
 • stupeň EKR 6 usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
 • stupeň EKR 6 vykonávanie jazykových a grafických korektúr
 • stupeň EKR 6 vykonávanie kontroly jazykovej čistoty v používaných textových editoroch a ich údržba

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie