Mozaikár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mozaikár

Mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319004 - Umelecký mozaikár
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania mozaikových plôch zo skla, keramiky a kameňa
  Špecifikácia:
  špecifiká mozaikárskych technológií
 • stupeň EKR 4 súčasné trendy vo výtvarnom umení
 • stupeň EKR 4 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 4 vlastnosti a možnosti použitia podkladových materiálov mozaiky
 • stupeň EKR 4 spôsoby delenia a úpravy mozaikárskych materiálov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v podkladoch a v technickej dokumentácii pre zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
 • stupeň EKR 4 príprava a úprava surovín a materiálov na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie logistiky mozaikových materiálov, náradia a vybavenia
 • stupeň EKR 4 používanie špeciálneho mozaikárskeho náradia a vybavenia
 • stupeň EKR 4 práca s rozmanitými materiálmi podkladu mozaiky i mozaiky samotnej
 • stupeň EKR 4 rozpoznávanie mozaikárskych materiálov a ich kvalitatívnych vlastností
 • stupeň EKR 4 výber, posúdenie a príprava povrchu na aplikovanie podkladových materiálov mozaiky
 • stupeň EKR 4 prezentovanie zámeru, technologických a realizačných postupov pri zhotovovaní mozaiky pre schvaľovací proces alebo výber
 • stupeň EKR 4 dokumentácia procesu mozaikárskych prác zápisom, resp. obrazom
 • stupeň EKR 4 príprava pracoviska na aplikáciu mozaiky
  Špecifikácia:
  organizácia pracoviska na prácu s materiálmi za účelom realizácie mozaiky tak, aby bolo vyhovujúce z hľadiska technológie nanášania materiálov, ergonómie a bezpečnosti fyzického pracovného výkonu, rozostavenie pracovných pultov, lešenia (prípadne inštruktáž špecializovaných lešenárov v osobitných podmienkach zložitej stavby lešenia), osvetlenie, vetranie priestoru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie