Šéfdirigent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Šéfdirigent

Šéfdirigent vedie orchester a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár a spolupracuje pri tvorbe koncertných plánov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Principal Conductor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR 8
EKR 8
ISCED 864
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652004 - Šéfdirigent
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 8 teória a metodika práce s orchestrom
 • stupeň EKR 8 teória a technika dirigovania
 • stupeň EKR 7 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 7 teória a techniky hry na hudobné nástroje
 • stupeň EKR 7 symfonická, vokálno-inštrumentálna a operná literatúra
 • stupeň EKR 7 notový zápis
  Špecifikácia:
  čítanie partitúr
 • stupeň EKR 6 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
 • stupeň EKR 6 teória hudby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 8 dirigovanie orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych hudobných diel
  Špecifikácia:
  majstrovské zvládnutie techniky dirigovania
 • stupeň EKR 7 štýlová analýza interpretovaného diela
 • stupeň EKR 7 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 7 koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
 • stupeň EKR 7 posudzovanie interpretačných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
 • stupeň EKR 7 spolupráca so zbormajstrami a sólistami v rámci umeleckej činnosti orchestra
 • stupeň EKR 7 sluchové rozlišovanie inštrumentálnych a vokálnych interpretačných prejavov
  Špecifikácia:
  vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie umeleckého napredovania orchestra
 • stupeň EKR 7 formovanie umeleckého profilu orchestra
 • stupeň EKR 7 tvorba repertoáru a jeho uplatnenia v koncertnom pláne
 • stupeň EKR 7 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 5 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  hra na klavíri, resp. na inom hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 5 hra z partitúr

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie