Šéfredaktor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Šéfredaktor

Šéfredaktor plánuje, riadi a kontroluje odborné tvorivé činnosti redakcie v oblasti publikácie informácií v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, resp. v internetových periodických tituloch a zodpovedá vydavateľovi z hľadiska obsahu i formy za činnosť príslušného média. Spolupracuje na tvorbe stratégie a jej realizácie v rámci média, pripravuje a realizuje programové a hodnotové vízie manažmentu. Aktívne sa podieľa na tvorbe a posudzovaní produktov redakcie. Koordinuje a metodicky usmerňuje plnenie úloh riadeného útvaru, vedie, motivuje a hodnotí redaktorov a spolupracovníkov. Dohliada na dodržiavanie platných právnych predpisov a ďalších noriem, ktoré upravujú publikované udalosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Hlavný redaktor
Vedúci redaktor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08 2642004 - Šéfredaktor
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • umelecký talent
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 7 médiá a spoločnosť
 • stupeň EKR 7 teória masovej komunikácie a žurnalistiky
 • stupeň EKR 7 systém masových médií a ich fungovanie
 • stupeň EKR 7 spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
  Špecifikácia:
  odborné poznatky z oblasti vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov, ekonomiky, kultúry, športu, zdravotníctva a i.
 • stupeň EKR 7 žurnalistická etika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti médií
 • stupeň EKR 7 praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
 • stupeň EKR 7 žurnalistické žánre
 • stupeň EKR 6 rečníctvo, rétorika
 • stupeň EKR 6 vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
  Špecifikácia:
  Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.
 • stupeň EKR 6 spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
 • stupeň EKR 7 zásady žurnalistickej tvorby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
 • stupeň EKR 7 vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
 • stupeň EKR 7 získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
 • stupeň EKR 7 koordinácia, metodické usmerňovanie, kontrola a hodnotenie práce novinárov
 • stupeň EKR 7 aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
 • stupeň EKR 7 zastupovanie média na verejnosti
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania právnych predpisov a noriem v oblasti médií
 • stupeň EKR 7 tvorba stratégie programového, obsahového a marketingového plánu média

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie