Výskumník pamiatkového fondu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výskumník pamiatkového fondu

Výskumník pamiatkového fondu vykonáva pamiatkový výskum ako odbornú činnosť zameranú na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách. Vykonáva architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, archeologický výskum.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08 2621004 - Pamiatkar
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
  Špecifikácia:
  t.j. národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
  Špecifikácia:
  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  na spracovávanie výskumných dokumentácií
 • stupeň EKR 7 vedné disciplíny participujúce na činnostiach v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  Špecifikácia:
  dejiny a teória umenia, alebo dejiny a teória architektúry a stavebníctva, alebo archeológia, alebo urbanizmus a príbuzné odbory
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  Špecifikácia:
  vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
  Špecifikácia:
  spracovávanie a vyhodnocovanie výsledkov pamiatkových výskumov
 • stupeň EKR 7 riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód
 • stupeň EKR 7 publikovanie a prezentácia výsledkov výskumnej a dokumentačnej činnosti
 • stupeň EKR 5 orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
 • stupeň EKR 7 samostatné vykonávanie výskumov pamiatok a ich súborov alebo pamiatkových území, resp. archeologických nálezísk
  Špecifikácia:
  architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, archeologický výskum, analýza poznatkov, syntetické spracovanie, koncepčná návrhová činnosť, formulácia výsledkov odbornej práce vo výskumnej dokumentácii
 • stupeň EKR 4 ovládanie softvérového programu na spracovávanie výskumných dokumentácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie