Notograf  

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Notograf  

Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Music Copyist
Zhotoviteľ notových materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435005 - Notograf
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Notograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 teória hudby
 • stupeň EKR 5 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  notografický počítačový program
 • stupeň EKR 5 talianske hudobné názvoslovie
 • stupeň EKR 5 symboly notopisu minulosti a súčasnosti
 • stupeň EKR 5 spôsoby proporčnej notácie a zápisu aleatórnej hudby
 • stupeň EKR 5 teória čítania partitúr
  Špecifikácia:
  znalosť čítania partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov
 • stupeň EKR 5 symboly grafickej hudby a možnosti ich interpretačnej realizácie
 • stupeň EKR 4 technológia a postupy klasickej polygrafickej výroby hudobnín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 vytvorenie a formátovanie notového materiálu
 • stupeň EKR 5 extrahovanie orchestrálnych partov z partitúry
 • stupeň EKR 5 transpozície skladieb do iných tónin
 • stupeň EKR 5 prepis skladby zo starých druhov notácie do súčasnej
  Špecifikácia:
  prepis skladby napr. z tabulatúrnej notácie do transnotácie
 • stupeň EKR 5 výber vhodného typu a veľkosti nôt
 • stupeň EKR 5 realizácia korektúr a príprava definitívnej podoby notového materiálu
  Špecifikácia:
  realizácia dodatočných korekcií podľa želania autora
 • stupeň EKR 5 zohľadnenie autorových individuálnych prístupov v notovom zápise diela
 • stupeň EKR 5 ovládanie notografického počítačového programu
 • stupeň EKR 5 čítanie partitúr
  Špecifikácia:
  pohotové čítanie partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov, resp. jednotlivých partov
 • stupeň EKR 5 zalomenie riadkov a optimálneho rozvrhu vhodného miesta otáčania strán notového materiálu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie