Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)

Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny) zodpovedá za umeleckú úroveň interpretácie hudobného diela a pracovnú disciplínu zverenej skupiny na skúškach, koncertoch a nahrávkach. Spolupracuje s koncertným majstrom a dirigentmi pri naštudovaní a tvorivej interpretácii orchestrálnych diel.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Principal
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652008 - Vedúci nástrojovej skupiny
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 orchestrálna literatúra
 • stupeň EKR 5 interpretačné štýly
  Špecifikácia:
  znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
 • stupeň EKR 5 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 5 hudobná literatúra nástroja
 • stupeň EKR 5 notový zápis
  Špecifikácia:
  znalosť notového zápisu
 • stupeň EKR 4 teória hudby
 • stupeň EKR 4 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  vynikajúce zvládnutie hry na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 5 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 5 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 5 interpretácia notového zápisu
  Špecifikácia:
  bez prípravy
 • stupeň EKR 5 posudzovanie hry členov skupiny, odhaľovanie a náprava nedostatkov
 • stupeň EKR 5 koordinácia skupinového naštudovania skladieb
 • stupeň EKR 5 interpretovanie sólových úsekov orchestrálnych skladieb
 • stupeň EKR 5 komunikácia s koncertným majstrom a vedúcimi ostatných nástrojových skupín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie