Muzikológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Muzikológ

Muzikológ sa v rámci svojho interdisciplinárneho umenovedného odboru zaoberá hudobnou teóriou, hudobnou históriou, hudobnou interpretáciou, textovou interpretáciou hudobných diel a hudobnou estetikou. Mapuje dejiny a aktuálny stav hudobného umenia, rozvíja odbornú publikačnú činnosť zameranú na danú oblasť a rozvíja hudobno-kritickú činnosť prostredníctvom odbornej periodickej tlače a médií.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Historik, teoretik, kritik hudobného umenia
Hudobný vedec
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652007 - Muzikológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teória hudobného umenia
 • stupeň EKR 7 hudobná história
 • stupeň EKR 7 hudobná estetika
 • stupeň EKR 7 hudobná kritika
  Špecifikácia:
  metódy a prax hudobnej kritiky
 • stupeň EKR 7 novodobé kompozičné techniky
  Špecifikácia:
  základy kompozičných techník
 • stupeň EKR 6 etnomuzikologické poznatky
 • stupeň EKR 6 poznatky z dejín jazzu a populárnej hudby
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  základy autorského práva
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 hudobná psychológia
 • stupeň EKR 6 hudobná pedagogika
 • stupeň EKR 6 hudobná sociológia
 • stupeň EKR 6 základy sluchovej analýzy
 • stupeň EKR 7 metódy a metodika vedeckej práce v hudobnom umení
 • stupeň EKR 7 postupy a kritériá štrukturálno-teoretickej a štýlovej analýzy hudby
 • stupeň EKR 6 manažment kultúrnych inštitúcií
 • stupeň EKR 6 dejiny opery a hudobného divadla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 4 hra na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 7 analýza a interpretácia umeleckých diel
  Špecifikácia:
  analýza a interpretácia hudobného diela v jeho komplexnosti, teoretické štúdium skladieb, aplikácia teórie a dejín hudobného umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou hudobného diela
 • stupeň EKR 7 systematizácia poznatkov z oblasti dejín a teórie hudobného umenia
 • stupeň EKR 7 hodnotenie kompozičných techník a interpretačných stvárnení
 • stupeň EKR 7 hudobno-estetická analýza hudobnej štruktúry
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie princípov hudobnej dramaturgie
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie výskumných projektov
  Špecifikácia:
  v oblasti hudobného umenia
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti hudobného umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci hudobného umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 participácia na budovaní multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby
  Špecifikácia:
  ovládanie informačných technológií a multimediálnych systémov zameraných na transfer odborných poznatkov
 • stupeň EKR 7 formulácia vyjadrení v rámci hudobno-kritickej činnosti
 • stupeň EKR 7 sluchové rozlišovanie hudobno-interpretačných prejavov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie