Knižničný manipulant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Knižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc, vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom, vrátane jeho operatívnej ochrany. Zakladá do regálov a vyberá z regálov dokumenty, zabezpečuje ich čistenie a presuny, vykonáva očistu regálov. Prenáša bremená, vykonáva manipulačné práce pri príprave priestorov na knižničnú prevádzku, kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia, expozície a výstavy a ďalšie aktivity knižnice. Podľa potreby zabezpečuje výkon reprografických služieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9333 - Manipulační pracovníci, nosiči
SK ISCO-08
9333005 - Knižničný manipulant
Divízia SK NACE Rev. 2
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Manipulant, nosič

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
1
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
1
právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
1
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
1
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
1
podmienky ukladania a skladovania dokumentov
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manuálne práce s knižničným fondom
Špecifikácia:
pomocná, manipulačná, dislokačná, fyzicky namáhavá manuálna práca s knižničným fondom, napr. zakladanie/vyberanie kníh, viazaných ročníkov časopisov do/z regálov, prenášanie bremien, baliace práce, podávanie a doručovanie balíkov a poštových zásielok a pod.
1
overovanie prítomnosti dokumentu v knižničnom fonde
1
rozraďovanie dokumentov podľa kritérií
Špecifikácia:
jednoduché kritériá (abecedné, číselné a pod.)
1
manipulačné práce pri príprave priestorov na prevádzku knižnice, podujatí a iných aktivít knižnice
1
vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka
1
čistenie uložených dokumentov a regálov
1
obsluha reprografických zariadení
1
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.