Televízny moderátor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Televízny moderátor

Televízny moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie televízne relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a kladením otázok respondentom sprostredkúva obsah a priebeh vysielanej relácie divákom. Zodpovedá za faktickú presnosť údajov, ktoré v rámci moderátorských vstupov počas televíznej relácie alebo programu vysloví.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2656 - Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
SK ISCO-08 2656001 - Televízny moderátor
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Moderátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady žurnalistickej tvorby
 • stupeň EKR 7 spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
 • stupeň EKR 7 teória masovej komunikácie a žurnalistiky
 • stupeň EKR 7 žurnalistická etika
 • stupeň EKR 7 žurnalistické žánre
 • stupeň EKR 7 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 7 médiá a spoločnosť
 • stupeň EKR 7 rečníctvo, rétorika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti médií
 • stupeň EKR 7 spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
 • stupeň EKR 7 praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
 • stupeň EKR 7 význam a spôsoby mediálnej komunikácie
 • stupeň EKR 7 hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
  Špecifikácia:
  melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav
 • stupeň EKR 6 systém masových médií a ich fungovanie
 • stupeň EKR 6 vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
  Špecifikácia:
  Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.
 • stupeň EKR 6 televízna technika
 • stupeň EKR 6 zásady vystupovania a práce s mikrofónom
 • stupeň EKR 6 zásady vystupovania pred kamerou
 • stupeň EKR 6 etiketa a protokol
  Špecifikácia:
  základy diplomacie, kľúčové dokumenty v diplomatickej praxi, diplomatický protokol, zahraničné diplomatické misie, spoločenský kódex, spoločenské vzťahy - zdvorilosť a takt, princíp prednosti, oslovenia, tituly a hodnosti, spoločenské podujatia, stolovanie, imidž profesionálky a profesionála, správanie sa na verejnosti a v súkromí
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
 • stupeň EKR 7 aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
 • stupeň EKR 7 vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
 • stupeň EKR 7 získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
 • stupeň EKR 7 udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
  Špecifikácia:
  udržiavanie dobrej fyzickej kondície, kultúry pohybu, príjemného vzhľadu primeraného danému televíznemu programu
 • stupeň EKR 7 vystupovanie pred kamerou
 • stupeň EKR 7 príprava a vedenie rozhovorov, resp. diskusií
  Špecifikácia:
  výber a príprava tém, výber hostí, oboznámenie hostí s okruhmi tém, zabezpečenie ich účasti, aktívne počúvanie a kladenie otázok v priebehu rozhovoru alebo diskusie v rámci vysielania relácie, usmerňovanie a rozvíjanie rozhovoru, resp. diskusie, vyvodzovanie záverov
 • stupeň EKR 7 sprostredkovávanie obsahu a priebehu vysielania sprievodným slovom, artikuláciou a rozvíjaním témy
 • stupeň EKR 7 výber, spracovávanie a príprava textových podkladov a materiálov na vysielanie
  Špecifikácia:
  vrátane naštudovania cudzojazyčných textov, zoznamovania sa s textami na ich plynulé čítanie, dodržiavanie správnej výslovnosti
 • stupeň EKR 7 udržiavanie hlasovej dispozície potrebnej na moderovanie relácií a sprostredkovávanie obsahu a sledu vysielania
  Špecifikácia:
  práca s hlasom, vrátane práce s intenzitou a timbrom hlasu, zreteľnej artikulácie, výraznej intonácie, adekvátnej dikcie, dostatočnej elokvencie, predchádzania porúch vo výslovnosti, realizácie dychových cvičení a pod.
 • stupeň EKR 6 práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
 • stupeň EKR 6 práca s mikrofónom
 • stupeň EKR 6 obsluha vysielacej techniky
  Špecifikácia:
  v televízii
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie