Kultúrny agent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kultúrny agent

Kultúrny agent zabezpečuje a koordinuje organizáciu ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov a jednotlivcov v sektore kultúry, v oblasti uchovávania a využitia kultúrneho dedičstva a medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Vyhľadáva, vyhodnocuje a spracováva ponuky s uplatnením zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Sprostredkovateľ kultúrnych vystúpení
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08 3339001 - Kultúrny agent
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 produkcia a manažment umení
  Špecifikácia:
  manažment kultúrnych inštitúcií
 • stupeň EKR 6 finančný manažment
  Špecifikácia:
  ekonomika a podnikanie
 • stupeň EKR 6 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 obchodné vyjednávanie
  Špecifikácia:
  zásady a postupy vedenia obchodných a projektových rokovaní
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  národné a medzinárodné autorské právo
 • stupeň EKR 6 marketing v kultúre a umení
 • stupeň EKR 6 umelecká agentáž
 • stupeň EKR 6 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  náležitosti zmluvných vzťahov
 • stupeň EKR 5 história a dejiny kultúry
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách kultúry
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
  Špecifikácia:
  v príslušnej oblasti kultúry/umenia, napr. v oblasti hudby, divadla, filmu, dizajnu, výtvarného umenia a pod.
 • stupeň EKR 6 zásady a princípy dramaturgie kultúrnych podujatí
 • stupeň EKR 6 právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
 • stupeň EKR 6 regionálne, národné, resp. medzinárodné kultúrne dohody
  Špecifikácia:
  orientácia v regionálnych, národných a medzinárodných kultúrnych dohodách
 • stupeň EKR 6 špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
 • stupeň EKR 6 aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s umelcami, ich manažérmi a s umeleckými agentúrami
 • stupeň EKR 6 kontrola plnenia dohodnutých podmienok v oblasti tuzemskej umeleckej agentáže
  Špecifikácia:
  s umelcami, príp. externými dodávateľmi tovarov a služieb na koordinované kultúrne podujatie
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych akcií
  Špecifikácia:
  vyhodnocovanie nákladov a rentability koordinovaného podujatia
 • stupeň EKR 6 tvorba, iniciovanie a riadenie kultúrnych projektov
 • stupeň EKR 6 reflexia aktuálneho kultúrneho diania
 • stupeň EKR 6 realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
 • stupeň EKR 6 oslovovanie a získavanie umelcov a kultúrnych inštitúcií do svojho portfólia
  Špecifikácia:
  získavanie najvyprofilovanejších umelcov a kultúrnych inštitúcií
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie a podpora nových talentov a ich uvedenie do kultúrneho diania
 • stupeň EKR 6 rozvíjanie a uplatňovanie účinnej stratégie ponuky kultúrnych projektov doma a v zahraničí
 • stupeň EKR 6 komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov
  Špecifikácia:
  v oblasti kultúry
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie a koordinácia ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov, resp. jednotlivcov
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie predaja vstupeniek na koordinované podujatie
  Špecifikácia:
  priebežné sledovanie a vyhodnocovanie predaja vstupeniek na kultúrne/umelecké podujatie
 • stupeň EKR 6 vedenie databázy dodávateľov tovarov a služieb
 • stupeň EKR 6 dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie