Nastavovač CNC strojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nastavovač CNC strojov Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím, prípravkami a upína materiál. Vykonáva výmenu opotrebených alebo poškodených nástrojov v stroji a korekcie v nastavení stroja. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje CNC program a nastavenie stroja. Zabezpečuje ošetrovanie a údržbu CNC obrábacích strojov. Podľa technickej dokumentácie pripravuje výrobky do výroby a kontroluje ich kvalitu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3628/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Operátor CNC strojov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: V prípade štúdia príbuzného študijného odboru sa akceptuje prax získaná počas štúdia.
ISCO-08
7223
SK ISCO-08
7223001
ESCO
2219
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
7223001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy programovania
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Pre CNC stroje.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia frézovania
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
Perspektíva: Aktuálna
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
3
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov a automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, pomôcok a náhradných dielov na zostavovanie, montáž a obnovenie CNC výrobných strojov, pram, pracovísk a liniek, ich komponentov a agregátov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výsledkov nastavovania posudzovaním chodu nastavených strojov, zariadení, liniek, rozmerov a ďalších parametrov na ich vyrobených produktoch
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oprava programov pre CNC stroje
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modifikácia programov pre CNC výrobné stroje
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a ustanovovanie ich polohy na bežných druhoch obrábacích strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba CNC obrábacích strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha CNC sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?