Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technologické aspekty

  • Nové technológie • Technická gramotnosť  • Technologické inovácie  • Prenos poznatkov • Spolupráca a technický potenciál • Vysledovateľnosť a označovanie potravín

Nové technológie

Popri automatizácii a digitalizácii procesov vznikajú neustále nové technológie, ktoré reflektujú súčasnú dobu, podnikanie a biznis. Napr. technológie senzorického posudzovania potravín cez elektronický nos. V princípe ide o sústavu receptorov, ktoré detegujú rôzne chemické látky. Elektronické nosy sa môžu stať súčasťou mini prístrojov, či robotov alebo dronov. Rozsah biometrických aplikácií a súvisiacich služieb bude v potravinárstve v budúcnosti narastať. Čítačka odtlačkov prstov je dnes bežne používaným bezpečnostným prvkom nielen v prenosných inteligentných zariadeniach. Tento spôsob zabezpečenia sa rozšíril aj na počítače. Umelá inteligencia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou bežného života a tým aj pracovného prostredia – napr. smart priemyselné vysávače, dezinfekčné senzory, zariadenia na dávkovanie a navažovanie komponentov vo výrobe, kŕmenie zvierat v chovoch atď. Nové technológie majú zásadný vplyv na zvýšenie vzdelanosti pracovníkov a tiež na zlepšenie prepojenia s praxou u absolventov stredných a vysokých škôl. Zároveň vyžadujú promptnú adaptabilitu a flexibilitu pracovníkov so schopnosťou zvládnutia vyššej psychickej záťaže a stresu.

Technická gramotnosť

Zvyšovanie gramotnosti je veľmi dôležité v každej, a zvlášť v technickej oblasti. Pracovníci v sektore potravinárstva budú neustále podliehať tlaku na zvyšovanie si kvalifikácie a štúdium nových technológií. Digitalizácia, softverizácia a inovácie v potravinárstve prinesú so sebou nové technické a technologické riešenia, ktoré budú základom konkurencieschopnosti každej firmy. Preto bude nevyhnuté, aby sa do zvyšovania gramotnosti investovali finančné prostriedky, čas, aj skúsenosti domácich i zahraničných odborníkov. V rámci sektora bude potrebné vytvárať podmienky pre zvyšovanie gramotnosti, vzdelávania a výmeny skúseností.

Technologické inovácie

Inovácie v oblasti nových technologických trendov prinášajú zvýšené nároky na počítačové, technické a komplexné vedomosti a zručnosti operátorov a zároveň aj technikov/mechanikov v potravinárstve. Napriek tomu však vedú k zlepšeniu ergonómie v pracovných úkonoch a znižovaniu bezpečnostných rizík pri práci. Inovácie vo forme digitalizácie, robotizácie, nanotechnológií, automatizácie uľahčia a zjednodušia prácu, avšak zvyšujú potrebu nového komplexného myslenia a transformácie operátorov na nových technologických linkách 21. storočia. Dopad na ľudské zdroje je významný a spočíva v zvýšení kvalitatívnych a komplexných požiadaviek na potravinárskych pracovníkov – hlavne prispôsobenie sa novým technológiám, vyššia počítačová gramotnosť, adaptabilita na komplexné technické riešenia výroby. Inovácie zabezpečujú efektívnejšie využitie pracovníkov v technologickom procese.

Prenos poznatkov

Prenos poznatkov z vedy a výskumu do praxe je základom aplikácie poznatkov z domácich, ale aj zahraničných pracovísk. V potravinárskom sektore je veľmi dôležité, aby inovácie vychádzali z aplikačného/empirického výskumu. Je nevyhnutné zapájať a podporiť mladých vedeckých pracovníkov, domáci výskum a posilniť spoluprácu jednotlivých pracovísk. Dôležitým faktorom je aj prenos poznatkov z výskumu do praxe. Domáci výskum by mal byť základom rozvoja v každom sektore tak, aby vytvoril predpoklady pre vyššiu konkurencieschopnosť každého sektora. Potravinársky sektor má vysoké predpoklady na prenos výsledkov do praxe, o čom svedčia aj doterajšie úspechy potravinárskych firiem pri ich hodnotení na medzinárodných výstavách a podujatiach. Dopad na ľudské zdroje spočíva vo zvýšení požiadaviek kvalifikovanosti pracovníkov výskumu, ich aplikačné výstupy, spoluprácu s praxou a získavanie medzinárodných zdrojov na výskum.

Spolupráca a technický potenciál

Prepojenie a spolupráca viacerých potravinárskych firiem vedie k spoločnému cieľu, ktorým je technologický vývoj a spoločná stratégia v rámci EÚ. Pozitívne je, že viaceré spoločnosti využívajú rovnakých odborníkov zaoberajúcich sa novým digitálnymi technológiami či automatizáciami, či spoločné použitie softvérových riešení, ako aj to, že veľké firmy spolupracujú s malými alebo start-up firmami pri vzájomnom technologickom vývoji. Pre veľké spoločnosti sú často veľkou záťažou nastavené procesy, zastaralé technológie, obmedzené výdaje na IT a rastúce nároky na zaistenie bezpečnosti. Tu spolupráca so začínajúcimi firmami môže byť obojstranne prínosná, keďže sú pružnejšie a nezaťažené byrokratickou mašinériou. Avšak v prípade konkurencieschopnosti vznikajú prekážky a určité obmedzenia, čo prináša riziká (napr. špionáž, únik informácií, nekalá konkurencia) pre budúcu spoluprácu.

Vysledovateľnosť a označovanie potravín 

Čiarové kódy spadajú do oblasti tzv. „automatickej identifikácie“ alebo inak povedané do oblasti „registrácie dát bez použitia klávesov”. Najdôležitejšími praktickými parametrami čiarového kódu je hustota a kontrast kódu. Množstvo zakódovanej informácie na jednotku dĺžky určuje hustota a druh kódu. Pre kódovanie menšieho počtu znakov sa používajú lineárne kódy, väčší objem informácií sa úspešne kóduje do dvojrozmerných kódov. DMC čiže Datamatrix, ktorý často zamieňame za QR kód, unesie podstatne viac informácií na niekoľkých milimetroch štvorcových. Datamatrix dokáže uchovať cenu, hmotnosť, sériové číslo, dátum balenia, dátum spotreby, pôvod potraviny, číslo šarže, čo má mimoriadny význam pre prípadnú vysledovateľnosť výrobku. Ďalšie využite v praxi je upozornenie zákazníka kupujúceho výrobok o blížiacej sa exspirácii výrobku. Významnou výhodou týchto technológií je riešenie potravinových afér a káuz resp. možnosť ich zabránenia alebo nájdenie koreňovej príčiny. Vplyv na ľudské zdroje nie je vysoký – v pomerne krátkom čase sa ľudia za pomoci príslušných čítacích zariadení alebo priamo aplikácií v smart telefónoch dokážu adaptovať na technológie označovania vo forme EAN, Datamatrixu, QR kódu. Dopad je v častejšom používaní smart zariadení (zvyšovanie zručností) a rozvoji digitálnych zručností vo forme vzdelávania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.