Politické aspekty

• Plán obnovy a odolnosti • Európska zelená dohoda • Z farmy na stôl • Strategický plán SR • Priorita štátu

Plán obnovy a odolnosti

Naplnenie plánu bude mať veľký vplyv na potravinárske odvetvie, v rámci tzv. zelenej ekonomiky. Plán počíta s podporou školstva, vedy a výskumu, čo bude mať sekundárny vplyv na sektor v rámci podpory inovácií a zvyšovania kvality vzdelávania a teda aj na rozvoj ľudských zdrojov.

Európska zelená dohoda

V kontexte potravinárstva je potrebné hovoriť o znižovaní emisií, potravinárske spoločnosti by mali dbať na výmenu naftových dopravných prostriedkov za elektrické. Takisto môžu využiť obnoviteľné zdroje energie, zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie formy súkromnej a verejnej dopravy, dekarbonizovať sektor energetiky, zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov a investovať do technológií šetrných k životnému prostrediu. Bude to ďalšia zmena pre ľudí, ktorí sa budú musieť prispôsobiť novým technológiám a systémom, takisto spôsobu ekologického zmýšľania. Metán, N2O, CO2: mala by sa znižovať intenzívna živočíšna výroba a zvyšovať produkcia rastlinných bielkovín, takisto by malo prísť k zníženiu podielu anorganických hnojív a pesticídov. V rámci cirkulárnej politiky: bude potrebné recyklovať a redukovať plasty alebo sa vyhnúť ich používaniu. Dôležité bude sledovať celý cyklus produktov s cieľom spotrebovať menej primárnych zdrojov, menej energie, tak aby komponenty boli znova recyklovateľné alebo biologicky rozložiteľné (bezodpadové hospodárstvo).

Z farmy na stôl

Táto stratégia je pokračovaním doterajšej politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Jej zámerom je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a posun súčasného potravinového systému smerom k udržateľnému modelu. Prioritným cieľom je zabezpečiť dostatok cenovo prístupných a výživových potravín, udržateľnú výrobu potravín, podporiť udržateľnejšiu spotrebu potravín a znížiť potravinové straty a plytvanie, odhaľovať a bojovať proti potravinovým podvodom a zlepšiť životné podmienky chovaných zvierat. Dopad na ľudské zdroje v sektore spôsobí, že sa zvýšia nároky na kvalifikačnú úroveň, flexibilitu a dodržiavanie opatrení (disciplína pri zavedených pravidlách a zmena v prístupe k spotrebe potravín).

Strategický plán SR

Plán do roku 2027 počíta so zvýšením konkurencieschopnosti potravinárskych podnikov investovaním do rozšírenia spracovateľských kapacít. Táto intervencia bude mať vplyv na zvyšovanie kvality pracovných miest, rozvoj vidieckych oblastí a podporu inovácií v potravinárskom odvetví. Investície do technológií neprinesú zvyšovanie počtu pracovných miest, ale rozširovanie spracovateľských kapacít a zabezpečia udržateľnosť a vyššiu úroveň vedomostí a zručností zamestnancov. Trendom nových technológií sa môžu stať tieto pracovné miesta zároveň zaujímavejšími pre mladých ľudí vo vidieckych oblastiach.

Priorita štátu

Potravinárstvo a poľnohospodárstvo nie je prioritou štátu, nie sú vyčlenené finančné zdroje na aplikáciu inovácií. Štátne dotácie nie sú rovnocenne prerozdeľované v rámci rezortov štátnej sféry. Z toho vyplýva, že spolupráca medzi rezortami nie je efektívna. Prioritizáciou by sa dali v potravinárstve lepšie implementovať celosvetové stratégie Z farmy na stôl alebo Európska zelená dohoda. Tieto stratégie majú vplyv na adaptabilitu a flexibilitu a prinesú zvýšené nároky na nepretržité vzdelávanie ľudských zdrojov v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.