VNÚTORNÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je vo všeobecnosti vnútornou strategickou analýzou sektora. V tomto prípade jej výsledky poskytujú podrobný prehľad o internom prostredí potravinárskeho sektora na Slovensku. SWOT analýza, s prihliadnutím na výsledky PESTLE analýzy, dáva možnosť vybrať si medzi viacerými možnosťami a alternatívami, dáva možnosť identifikovať v čom je alternatíva silná a v čom má ešte medzery. V nasledujúcej analýze sú identifikované vnútorné aspekty a ich vplyv na ľudské zdroje v horizonte do roku 2030. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.