Analýza sektora

Analytická časť aktualizovanej stratégie rozvoja ľudských zdrojov pozostáva z vnútornej a vonkajšej analýzy. Strategická analýza sektora mapuje ekonomickú oblasť sektora, investície a kapitálové zázemie a cieli aj na ľudské zdroje v danom sektore. Štatisticky špecifikuje dostupnosť ľudských zdrojov, vekovú a rodovú štruktúru, kvalifikačnú úroveň, mzdové ohodnotenie, regionálne rozmiestnenie, vplyv inovácií na budúcnosť pracovných pozícií a ďalšie činitele. Súčasťou strategickej analýzy sektora je PESTLE analýza zameraná na vplyv vonkajších faktorov na ľudské zdroje v sektore, na ich kvalitu a rozvoj a SWOT analýza zameraná na vplyv vnútorných faktorov. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.