Dátová strategická analýza sektora

Pre túto časť štúdie je sektor potravinárstvo definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

10 Výroba potravín

11 Výroba nápojov

12 Výroba tabakových výrobkov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.