Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Socio-demografické aspekty

• Sociálna politika štátu • Migrácia ľudí • Demografický vývoj • Prispôsobovanie potravín

Sociálna politika štátu

Sociálna politika štátu výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu podnikateľského prostredia. Výška minimálnej mzdy, benefity pre zamestnancov – napríklad rôzne povinné poukazy, príplatky za prácu nadčas, cez víkendy a sviatky znamenajú zásah do nákladovej politiky. Rovnako podnikateľov ovplyvňuje aj flexibilita v rámci pracovnoprávnych vzťahov, najmä rámcové podmienky upravené v Zákonníku práce.  Tieto sociálne aspekty na jednej strane môžu zvýšiť atraktívnosť odvetvia vzhľadom na vyššiu mzdu zohľadňujúcu príspevky zamestnávateľa, na druhej strane vysoké personálne náklady nútia potravinárske podniky optimalizovať výrobu a zavádzať nové technológie s nižšími nárokmi na počet pracovných miest. Rovnako je výška nákladov vzhľadom na celkovú sociálnu politiku štátu rozhodujúca pre zahraničné investície – na jednej strane získavanie nových investícií a tým zvyšovanie počtu pracovných miest, ale na druhej strane aj odliv investícií do krajín s lepšími podnikateľskými podmienkami a tým znižovanie počtu pracovných miest. 

Migrácia ľudí

V posledných rokoch prebieha na Slovensku migrácia ľudí do mestských oblastí, čím dochádza k vyľudňovaniu vidieka na úkor jeho rozvoja, s negatívnym vplyvom na agropotravinársky sektor. Prejavuje sa to nedostatkom pracovnej sily pre potravinársky priemysel vo vidieckych oblastiach, pričom potravinárske odvetvie je pre zamestnancov menej atraktívne v porovnaní s inými spracovateľskými odvetviami. Klesá záujem o štúdium potravinárskych profesií na stredných odborných školách, rovnako je nízke percento uplatnenia absolventov potravinárskych učebných odborov v potravinárskych podnikoch. V celosvetovom meradle budú klimatické zmeny znamenať zvýšenú migráciu obyvateľstva za zdrojmi potravín a pitnej vody.

Demografický vývoj

Nepriaznivý demografický vývoj v Slovenskej republike sa negatívne odráža aj na zamestnanosti v potravinárskom odvetví, kde pribúda pracovná sila nad 45 rokov a znižuje sa prísun absolventov zo stredných odborných a vysokých škôl. Je to spôsobené aj nízkym záujmom o prácu v potravinárskom odvetví a konkurencieschopnosťou odvetvia vo vzťahu k odmeňovaniu zamestnancov. V tomto ohľade bude potrebná automatizácia výroby, ktorá čiastočne vykryje nedostatok zamestnancov, čo však bude znamenať zvyšovanie kvalifikovanosti pracovníkov v potravinárskych podnikoch a zmenu predpokladov na výkon povolania s väčším dôrazom na mäkké zručnosti, výmenu skúseností a ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Prispôsobovanie potravín

Vyvážená a správna výživa u dospelých jedincov významne ovplyvňuje celkovú telesnú a duševnú výkonnosť a rovnováhu, odolnosť voči civilizačným chorobám a infekciám, rýchlejšie hojenie rán a následnú rekonvalescenciu, lepšie zvládnutie stresových faktorov a negatívnych životných podnetov. Správna výživa má všeobecne pozitívny vplyv na kvalitu života starnúceho obyvateľstva. V dôsledku nevhodného stravovania môže nielen u seniorov dochádzať k zhoršovaniu zdravotného stavu napr. k poruchám imunity, k úbytku svalov, čím vzniká narušenie schopnosti postarať sa o seba alebo zhoršenie pohyblivosti. Je potrebné prispôsobiť potraviny tak, aby boli chutné a lákavé na pohľad, nutrične vyvážené a cenovo dostupné. Zároveň je dôležité zabezpečiť edukačné programy pre seniorov spojené aj s ochutnávkami jedál a potravín. Iným aspektom je narastajúci dopyt po potravinách, ktoré spĺňajú požiadavky tzv. clean label, Kosher, Halal, Bio, Natur, atď. Nedostatok dostupných surovín môže mať vplyv na prípadnú nedostatočnú produkciu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.