Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ľudské zdroje

Z celkového počtu 47 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 86 % zamestnanci v podnikoch a 3 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných 5 rokov sa podiel fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl nezmenil. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 38 % sektorov s najnižším podielom fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich.

Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 10 Výroba potravín (88,5 %), 11 Výroba nápojov (11,5 %) a 12 Výroba tabakových výrobkov má podiel na zamestnanosti minimálny.

Ľudské zdroje v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 25

Pohľad podľa odvetví

V sektore v súčasnosti pracuje o 27 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Na celkovej zamestnanosti v SR sa sektor podieľa 2 %. Do roku 2030 sa očakáva nárast počtu pracovných síl. Najväčšími zamestnávateľmi v sektore sú MECOM GROUP s.r.o., I.D.C. Holding, a.s. a HYZA, a.s., ktorí zamestnávajú 7 % zamestnancov sektora.

V sektore mierne prevažujú muži. Ich podiel od roku 2015 narástol zo 49,7 % na súčasných 50,5 %. Sektor patrí medzi 38 % sektorov s najnižším podielom mužov.

Muži vs. ženy v sektore potravinárstvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 27

Z hľadiska veku zamestnancov patrí sektor medzi mladšie sektory. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 54 % sektoroch. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 1 rok vyšší ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 23 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je tiež na úrovni 45 rokov.

Priemerný vek zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 31

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore klesá. Za 8 rokov klesol ich podiel o takmer 3 p. b. na súčasných 18 %. Sektor patrí medzi 17 % sektorov s najnižším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, resp. najvyšším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor zamestnáva 0,9 % všetkých vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v SR a 2,5 % všetkých stredoškolských. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 7 % zamestnancov sektora.

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 33

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. V súčasnosti približne 30 % zamestnancov sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských zamestnancoch v sektore je to 32 % a stredoškolských 30 %. Z hľadiska sektorovo špecifických zamestnaní vykonáva približne 26 % zamestnancov prácu, na ktorú sa počas štúdia aj pripravovali.

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 35

V sektore pracuje približne 9 % zamestnancov na pozícii, na ktorú je postačujúce nižšie vzdelanie a tento podiel stagnuje. V sektore je menej podkvalifikovaných ako nadkvalifikovaných zamestnancov. V porovnaní s úrovňou nadkvalifikácie a podkvalifikácie v SR možno sektor považovať za oblasť s pomerne nízkym podielom zamestnancov s neadekvátnym stupňom vzdelania. V prípade zamestnaní špecifických pre tento sektor má 7 % zamestnancov vyššie vzdelanie ako je vyžadované na výkon práce.

 Stupeň kvalifikácie v sektore potravinárstvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 36

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 16 % nižšia ako priemer v SR a mediánová mzda o 12 % nižšia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 17 % sektorov s najnižšími mzdami v SR.

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 46 %, čo predstavuje 4 %-ný priemerný medziročný rast. Rast miezd v sektore tak vykazuje nižšiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach v sektore sú mzdy o 34 % vyššie ako v tuzemských.

Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 11 Výroba nápojov (1 181 EUR). Naopak, najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 12 Výroba tabakových výrobkov (929 EUR).

Z hľadiska sektorových zamestnaní je priemerná mzda mierne nižšia – na úrovni 1 000 EUR.

Mzdy v sektore potravinárstvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 38

Kompletná analýza sektora, všetky kapitoly v plnom znení, ktoré sú zostavené zo štatistických dát spracovaných TREXIMA Bratislava je v prílohách tejto stratégie.[1]


[1] Kompletná  analýza sektora, všetky kapitoly v plnom znení, ktoré sú zostavené zo štatistických dát spracovaných TREXIMA Bratislava tvorí Prílohu č. 2. Prílohou č. 1 je zoznam metodických poznámok ku grafom, ktoré sú uvedené v tejto kapitole.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.