Ekonomická analýza sektora

Ekonomická charakteristika sektora

Sektor má v súčasnosti 1,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 33 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe HDP.

Sektor má v 24 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Rumunsko (5 %) a Írsko (4 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 11 % krajinami EÚ s najnižším podielom tohto sektora na celkovom HDP.

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú I.D.C. Holding, a.s. a Heineken Slovensko, a.s., ktoré spolu tvoria 9 % celkového HDP v sektore.

Vývoj HDP v sektore potravinárstvo v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č.1

V sektore dominujú tuzemské podniky s 91 %-ným zastúpením a 67 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. V porovnaní s rokom 2015 vzrástol podiel zahraničných podnikov v sektore o 0,3 p. b. a záujem zahraničných investorov rastie.

Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 34 % vyššie mzdy (1 258 EUR) pre svojich zamestnancov ako tuzemské a majú o 82 % vyššiu produktivitu práce (34 tisíc EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 48 %.

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č.4

Štruktúra zamestnanosti  podľa vlastníctva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č.5

Produktivita práce v sektore je o 31 % nižšia ako v SR a potravinárstvo patrí medzi 25 % sektorov s najnižšou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 23 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 12 % a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 3 %. V sektore má 1 % podnikov vysoko nadpriemernú produktivitu, a tie zamestnávajú 2 % zamestnancov sektora. Najviac, takmer 81 % podnikov v sektore má vysoko podpriemernú produktivitu, v nich jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 11 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. Tieto podniky zamestnávajú približne 43 % zamestnancov sektora.

Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Írsko, Holandsko a Belgicko, kde je o 265 % až 615 % vyššia ako v SR.

Najvyššia produktivita práce je v divízii 11 Výroba nápojov, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 39,3 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok.

Produktivita podnikov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 14

Slovenská republika zďaleka nevyužíva vysoký potenciál potravinárskeho priemyslu, ako je tomu vo vyše polovici štátov Európskej únie. V roku 2018 predstavovali tržby potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike 4,42 mld. EUR, podiel výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov na hrubej pridanej hodnote predstavoval 0,91 % (rok 2017). Slovensko je v hrubej produkcii potravín, nápojov a tabakových výrobkov (údaje za rok 2016) na chvoste krajín Európskej únie. Pre porovnanie, čo do počtu obyvateľov rovnako veľké Dánsko má skoro päťnásobne vyššiu produkciu a Írsko až sedemnásobne vyššiu produkciu potravín.

Hrubá produkcia potravín, nápojov a tabakových výrobkov, v mil. EUR za rok 2016

Zdroj: Eurostat, Zelená správa 2018, vypracoval NPPC – VÚEPP

Podiel potravinárskeho priemyslu EÚ na hrubej pridanej hodnote predstavuje 2,1 %. Potravinársky priemysel je zároveň jeden z najväčších zamestnávateľov s počtom zamestnancov 4,51 miliónov, pričom až 48,1 % tržieb potravinárskeho odvetvia tvoria malé a stredné podniky. Potravinársky priemysel je rovnako najväčším spracovateľským odvetvím vo vyše polovici členských štátov Európskej únie[1]. Európska únia je zároveň svetovou jednotkou v zahraničnom obchode s potravinami, pričom zahraničný obchod dosahuje aktívnu bilanciu 35 miliárd EUR.

Oproti roku 2015 došlo k zásadnému zníženiu výroby potravín a nápojov o 0,735 mld. EUR, na druhej strane výpadok produkcie nahradil dovoz potravinárskych výrobkov, ktorý oproti roku 2015 narástol o 1,216 mld. EUR.

Vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR

Zdroj: Štatistický úrad SR , Zelená správa 2018, vypracoval NPPC – VÚEPP

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami Slovenska bolo v období január až december 2018 pasívne, a to v hodnote 1,648 miliardy EUR. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 19,3 %. Dovoz bol na úrovni 4,468 mld. EUR (v roku 2017 predstavoval 4,238 miliardy EUR), vývoz sa znížil na 2,819 mld. EUR (v roku 2017 predstavoval 2,836 miliardy EUR). V roku 2019 negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami naďalej narastá.

Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017, avšak v roku 2021 sa dostal nad úroveň 40 %.

Podiel vystavených slovenských výrobkov

Zdroj: Go4insight

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.