Schválené národné štandardy zamestnaní v XV. etape tvorby a revízie

07.12.2021

V termíne  od 9. augusta do  26. augusta 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XV. etapy 63 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XV. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
 2. Technik banského monitoringu

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
 2. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
 3. Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Technológ pre spracovanie plastov

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
 2. Umelecký kovolejár a kovotepec

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 2. Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 3. Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
 4. Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 5. Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Nastavovač CNC strojov
 2. Strojársky technik kontroly kvality
 3. Technik metrológ

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Betonár
 2. Murár
 3. Stavebný technik kontroly kvality, laborant
 4. Asistent stavebného dozoru
 5. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 6. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 7. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 8. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
 9. Operátor výrobne obaľovaných zmesí

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Pomocník v kuchyni
 2. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
 3. Predvádzač tovaru (promotér)

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Pracovník v sklade (skladník)
 2. Vodič nákladného motorového vozidla
 3. Vodič dodávkového vozidla

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Dirigent
 2. Inštrumentálny sólista
 3. Knižničný manipulant
 4. Mozaikár
 5. Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)
 6. Šéfdirigent
 7. Šéfredaktor
 8. Textový korektor
 9. Astronóm – pozorovateľ
 10. Obrazový strihač
 11. Písmomaliar

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením
 2. Učiteľ základnej umeleckej školy
 3. Výchovný poradca

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Diplomat, konzul
 2. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ
 3. Odborný pracovník EURES
 4. Odborný pracovník exekučnej agendy
 5. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 6. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
 7. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
 8. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
 9. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
 10. Strážny pracovník väzenskej služby
 11. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
 12. Špecialista v colnej oblasti
 13. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno poradenských služieb pre občana

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Metodik účtovníctva
 2. Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
 3. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Vlásenkár
 2. Tvorba, tetovač tela

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.