Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor farmácia

Strenghts – silné stránky

Weeknesses – slabé stránky

Opportunities – príležitosti

Threats – ohrozenia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.