PESTLE analýza – sektor chémia – Sociálne

Povedomie o chémii vo verejnosti/u spotrebiteľov

Vplyv médií

Vzdelanosť a vzdelávací systém

Sociálne problémy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.