Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Silné stránky

Strengths – silné stránky:          

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.