PESTLE analýza – sektor chémia – Politické

Aktivity na úrovni štátu:

Iniciatívy v rámci odvetvia:

Regionálne iniciatívy:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.