PESTLE analýza – sektor farmácie

Politické vplyvy:

Ekonomické vplyvy:

Sociálne vplyvy:

Technologické vplyvy:

Legislatívne vplyvy:

Ekologické vplyvy:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.