Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analýza sektora

Ekonomická výkonnosť sektora

Podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti patria pod sektor chémia a farmácia podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Chemický a farmaceutický sektor má v súčasnosti 2,9 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi 50 % sektorov s najvyšším príspevkom k tvorbe HDP. Sektor má v 10 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Dánsko (6 %), Slovinsko (5 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 41 % krajinami EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP.

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú SLOVNAFT, a.s. a Continental Matador Rubber, s.r.o., ktoré spolu tvoria 36 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 56 % HDP v sektore. Podiel jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sektora: 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (12 %), 20 Výroba chemikálií a chemických produktov (25,2 %), 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (3,6 %), 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu (59,2 %).

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Trenčianskom kraji, kde tvorí približne 13 % krajského HDP a v Nitrianskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 6 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 48 % celkového HDP sektora v SR.

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame výrazný rast pridanej hodnoty v sektore v najbližších 10 rokoch, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude stagnovať. 

Podiel sektora na celkovom HDP v období 2001-2020

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vývoj HDP v sektore chémia a farmácia v mil. EUR

 Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyšší príspevok (50 %) k HDP sektora majú podniky s 1 000 a viac zamestnancami. Príspevok tejto kategórie mierne rastie, keď v roku 2010 bol na úrovni 37 %. Daná veľkostná kategória má v sektore dominantnejšie postavenie ako v SR, kde tvorí 21 % HDP. Najviac pracujúcich je vo veľkostnej kategórii 100 – 499 zamestnancov s podielom 38 % na celkovej zamestnanosti sektora. V roku 2010 bol tento podiel na úrovni 14 % a daná veľkostná kategória sa tak stáva významnejšou z hľadiska pracovných síl.

Štruktúra podnikov podľa počtu zamestnancov 

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V sektore dominujú tuzemské podniky s 81 % zastúpením a 26 % podielom na zamestnanosti sektora. V sektore tak pracuje väčšia časť zamestnancov v zahraničných podnikoch ako v slovenských podnikoch. V porovnaní s rokom 2015, podiel zahraničných podnikov v sektore vzrástol o 0,1 p. b. a záujem zahraničných investorov rastie.

Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 49 % vyššie mzdy (1 476 EUR) pre svojich zamestnancov ako tuzemské a majú vyššiu produktivitu práce o 85 % (53 tis. EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 84 %.

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Štruktúra zamestnancov podľa vlastníctva

Zdroj: TREXIMA Bratislava, s.r.o.

Za posledných 5 rokov pripadalo na 100 existujúcich podnikateľských subjektov 44 novovzniknutých a 24 zaniknutých podnikateľských subjektov. V dlhodobom horizonte dynamika vzniku podnikateľských subjektov rastie a rastie aj počet zaniknutých podnikov. V porovnaní so SR sa sektor vyznačuje nižšou dynamikou vzniku a zániku podnikateľských subjektov. Prevažnú časť vzniknutých aj zaniknutých podnikateľských subjektov predstavujú fyzické osoby – podnikatelia (62 %). 

Vývoj vzniku a zániku podnikateľských subjektov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava, s.r.o.

Najdominantnejšou kategóriou spotrebiteľov produkcie je zahraničie s 54 % podielom na celkovej spotrebe produkcie sektora. Do zahraničia smeruje 54 % produkcie, z toho je 81 % vstupom do ďalšieho výrobného procesu v zahraničí. Sektor tak produkuje 15 % pre domácu finálnu spotrebu, 10 % pre finálnu spotrebu v zahraničí, 32 % pre domácu medzispotrebu a 43 % pre medzispotrebu v zahraničí. Hlavnými spotrebiteľmi produkcie v zahraničí sú Nemecko, Česko a Maďarsko. 

Štruktúra spotrebiteľskej produkcie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.