Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Slabé stránky

Weaknesses – Slabé stránky:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.