Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vnútorná strategická analýza sektora

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania zdôrazňujúci silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Analýza zahŕňa dve skupiny faktorov: vnútorné a vonkajšie. Vnútorné faktory predstavujú silné a slabé stránky zamestnanosti v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu a veterinárstva na Slovensku. Vonkajšie faktory predstavujú príležitosti a hrozby zamestnanosti pod vplyvom meniaceho sa prostredia. Vonkajšie faktory pritom vychádzajú z PESTLE analýzy sektora.

SWOT analýzy za odvetvia poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú uvedené v Tabuľkách č. 2 – 4.

Podrobnejšie SWOT analýzy vrátane analytických textov sú uvedená v Prílohe č. 4.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.