Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Štruktúra podnikov v sektore

V sektore dominujú tuzemské podniky s 98 %-ným zastúpením a 92 %-ným podielom na zamestnanosti sektora (Graf č. 2). V sektore tak pracuje menšia časť zamestnancov v podnikoch so zahraničným vlastníctvom  ako v slovenských podnikoch. Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 8 %.

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Z hľadiska právnej formy tvoria  76 % podnikov v sektore fyzické osoby (FO)  – podnikatelia nasledované spoločnosťami s ručením obmedzeným – 19% (Graf č. 3). Podľa vlastníctva a právnej formy tvoria väčšinu tuzemské podniky (Graf č. 4). 

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva a právnej formy v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva a právnej formy v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

[1] Zdrojom údajov je register organizácií a vlastníctvo podnikov. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.