Analýza sektora

Pre túto časť štúdie je sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Údajová základňa TREXIMA Bratislava, použitá v tejto stratégii vychádza zo širokej a diverzifikovanej údajovej základne ŠÚ SR, z rezortných štatistík, Eurostatu a využíva medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava a ďalších prognostických modelov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.