Ekonomická charakteristika sektora

Základnými ukazovateľmi, používanými na vyjadrenie národohospodárskeho významu jednotlivých hospodárskych odvetví sú predovšetkým ukazovatele podielu na tvorbe hrubej pridanej hodnoty (hrubého domáceho produktu) a podielu na zamestnanosti. V prípade poľnohospodárstva je jeho národohospodársky význam daný aj jeho strategickým postavením v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, resp. potravinovou suverenitou štátu. 

Sektor mal v roku 2020 2,1 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Vývoj HDP sektora je uvedený v Grafe č. 1.

Sektor má v 9 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Rumunsko (4 %) a Grécko (4 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 10 krajinami EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP.

Podiel jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sektora je: 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (97,2 %), 3 Rybolov a akvakultúra (0,2 %), 75 Veterinárne činnosti (2,6 %).

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde tvorí približne 4 % krajského HDP a v Trnavskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 3 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 53 % celkového HDP sektora v SR.

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame mierny rast pridanej hodnoty v sektore v najbližších 10 rokoch, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude klesať.

Vývoj HDP v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

[1] Zdrojom údajov je ŠÚ SR. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.