SWOT ANALÝZA VETERINÁRSTVO

Silné stránky – veterinárstvo

Slabé stránky – veterinárstvo

Príležitosti – veterinárstvo

Hrozby – veterinárstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.