SWOT ANALÝZA POĽNOHOSPODÁRSTVO

Silné stránky – poľnohospodárstvo

Slabé stránky – poľnohospodárstvo

Príležitosti – poľnohospodárstvo

Hrozby – poľnohospodárstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.