SWOT ANALÝZA RYBOLOV

Silné stránky – rybolov

Slabé stránky – rybolov

Príležitosti – rybolov

Hrozby – rybolov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.