Investície a kapitálové zázemie

V roku 2019 podniky v sektore investovali do vedy a výskumu 0,8 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými sektormi patrí sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu a tvorí 0,1 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Na rozdiel od národnej úrovne, výdavky do vedy a výskumu v sektore klesajú. Výdavky na vedu a výskum v SR a v sektore sú znázornené v Schéme č. 1.

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a národnou úrovňou výdavkov. V sektore pripadá na jedného zamestnanca na vedu a výskum 16 EUR výdavkov. Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Investície do inovácií v sektore sú hlboko pod národným priemerom a predstavujú menej ako 1 % celkových výdavkov do inovácií v SR.

Výdavky na vedu a výskum

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Kapitál (investície), práca a pôda sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná produkcia. Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať úroveň pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie dokáže vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak za tohto predpokladu mala existovať priama závislosť. V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov tento vzťah neplatí. Takáto závislosť existuje v prípade, že podniky investujú predovšetkým do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú výrobu (napríklad efektívnejšie stroje, automatizácia procesov a pod.). Pokiaľ však na investičnej aktivite prevažujú rozširujúce investície, produktivita práce rásť nemusí.

Vedeckovýskumné základne v súčasnej dobe na Slovensku nie sú dostatočne vybudované a vybavené modernými prístrojmi na chemické zisťovanie parametrov pôdy, komodít a produktov. Absentujú (často z dôvodu finančnej náročnosti akreditácií) akreditované laboratóriá. Povinnosťou poľnohospodárov ale z nariadenia EÚ napríklad je, aby pred zberom boli na plodinách vykonané chemické vyšetrenia na ťažké kovy. Z dôvodu absencie laboratórií na Slovensku sa tak vzorky vyhodnocujú v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko), čo môže predstavovať logistické a administratívne problémy (prevoz vzoriek, úradný preklad výsledkov a pod.). Akreditované laboratóriá by okrem spomínaných analýz pre prvovýrobcov mohli slúžiť aj pre zisťovanie kvality dovážaných potravín a predstavovali by priestor pre vytvorenie odborných pracovných miest.


[1] Zdrojom údajov je ŠÚ SR (viacstranné štatistiky). Údaje o investíciách podnikov predstavujú priemer na jeden podnik.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.