Trendy, ktoré transformujú odvetvie odpadového hospodárstva

S nárastom počtu obyvateľov prichádza aj nárast produktov, z ktorých sa stáva potencionálny odpad a s ktorým je potrebné nakladať. Napriek tomu, že Európa je lídrom v presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja, niektoré  štáty (najmä západnej Európy a USA) zvykli prepravovať tony odpadu do Číny a iných častí Ázie. Táto časť sveta však dovoz odpadov postupne znižuje, resp. zastavuje a v blízkej budúcnosti je potrebné zamerať sa na adekvátne a správne zvládnutie zvyšujúceho sa zaťaženia odpadom. Na úrovni EÚ a následne na úrovni jednotlivých členských štátov sú preto prijímané nové právne záväzné ciele na recykláciu odpadov a redukciu zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu na skládkach odpadov. V nasledujúcom období bude dôležitý prechod z lineárneho na obehové odpadové hospodárstvo, v procese nakladania s odpadom by mali byť implementované špičkové technológie s vysokou úrovňou spolupráce a koordinácie medzi recyklačnými spoločnosťami, dizajnérmi, baliarňami, výrobcami, podnikmi, samosprávami, vládami a ďalšími.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.