Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Z celkového počtu 24 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 97 % zamestnanci v podnikoch a takmer 2 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 36 Zber, úprava a dodávka vody (41,6 %), 37 Čistenie a odvod odpadových vôd (3,8 %), 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov (53,4 %), 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom (1,1 %). V sektore v súčasnosti pracuje o 23 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Priemerný medziročný pokles zamestnanosti v sektore je na úrovni 1 %.

V sektore prevažujú muži. Ich podiel rastie, z 77,2 % v roku 2015 na súčasných 77,7 %. Sektor patrí medzi 13 % sektorov s najvyšším podielom mužov. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní je rodová situácia mierne odlišná. Dominancia mužov je vyššia, a to na úrovni 85 %.

Vývoj rodového zastúpenia zamestnancov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o

Regionálne rozloženie zamestnancov sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o

V Bratislavskom kraji pracuje až 24 % zamestnancov sektora. Spolu s Košickým a Nitrianskym krajom tvoria 51 % zamestnanosti sektora. V sektore dochádza za prácou do iného kraja 37 % zamestnancov, najčastejšie do Bratislavského kraja a Košického kraja, pričom za posledných 5 rokov rástol podiel dochádzajúcich zamestnancov do týchto krajov. Sektor patrí medzi 33 % sektorov s najvyššou mobilitou.

Sektor z hľadiska veku zamestnancov patrí medzi staršie sektory. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 13 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 4 roky vyšší ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 32 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je nižší, na úrovni 47 rokov.

Vekové zastúpenie zamestnancov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o

V sektore je podpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 11 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov vzrástol o 1 p. b. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní „operátori a montéri strojov a zariadení“ a „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“, ktoré spolu majú 50 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bol zaznamenaný nárast o 20 %. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde za posledných 10 rokov klesol počet zamestnancov o 6 %.

Ak sektor definujeme podľa špecifických zamestnaní, podiel pracovných miest s vysokou kvalifikáciou dosahuje 10 %. Dominujúcimi hlavnými triedami zamestnaní sú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov a zariadení s 42 % a 18 % podielom na zamestnanosti sektora.

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore rastie. Sektor tak patrí medzi 42 % sektorov s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, resp. najnižším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor zamestnáva 0,9 % všetkých vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v SR a 1,4 % všetkých stredoškolských. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 16 % zamestnancov sektora. Očakáva sa, že do roku 2030 bude podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov stagnovať.

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o.

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania zo zamestnancov v sektore je pod úrovňou priemeru v SR. Je potrebné mať na pamäti, že podiel pracujúcich v odbore vzdelania na úrovni sektora ovplyvňuje viacero faktorov a nemusí mať priamy súvis s tým, ako zaujímavý je sektor pre absolventov korešpondujúcich odborov.

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. V súčasnosti približne 39 % zamestnancov sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských zamestnancoch v sektore je to 32 % a stredoškolských 42 %. Z hľadiska sektorovo špecifických zamestnaní vykonáva približne 34 % zamestnancov prácu, na ktorú sa aj pripravovali počas štúdia – primárne v dôsledku nedostatku akreditovaných študijných odborov v sektore hlavne pre stredoškolské odborné vzdelávanie.

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 13 % nižšia ako priemer v SR a mediánová mzda o 6 % nižšia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 25 % sektorov s najnižšími mzdami v SR.

Schéma č. 14 Vývoj mesačnej mzdy v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o.

Približne 22 %-ám zamestnancov v sektore umožňuje povaha práce pracovať z domu. Ide o pomerne nízky podiel v porovnaní s celonárodným podielom. Z hľadiska sektorových zamestnaní je tento podiel nižší, na úrovni 12 %.

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 4,9 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 20 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému piatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 77 % celkovej dodatočnej potreby.

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 42,8 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody, 0,5 % v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 54,3 % v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, 2,4 % v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Očakávaný vývoj počtu absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o.

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor voda, odpad a životné prostredie sa 2 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 98 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní).

Uplatnenie absolventov vysokých škôl v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o.

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 5 tis. osôb. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní – kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a špecialisti.

Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí medzi sektory s nižším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 53 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 12,2 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách strojník vodohospodárskych zariadení, pracovník spracovania a likvidácie odpadov a smetiar.

Približne 53 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (58%), ide o priemerný podiel.

Predpoklad miery automatizácie povolaní v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a na zamestnancov.

Zamestnania v sektore najviac ovplyvnené technológiami

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o

Najviac zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 2414 Strojárstvo (úplné stredné odborné vzdelanie – štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU).

Najviac, približne 0,9 tis. osôb v sektore voda, odpad a životné prostredie bude potrebných v zhluku zamestnaní ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (SŠ). Popritom do roku 2025 príde na trh práce menej ako tisíc absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 1 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.